Welkom bij de Stichting DJA

Jaarverslag 2012

Inleiding

De stichting Dja is in 1994 opgericht met als doel projecten op het vlak van natuur en milieu in Kameroen te ondersteunen. Vanaf 1998 is deze doelstelling verbreed naar de ondersteuning van onderwijs in Kameroen. Sindsdien ondersteunt de stichting twee basisscholen, in de dorpjes Sasse en Soppo, vlakbij Buea. Het gaat om katholieke scholen, die elk rond de 200 leerlingen hebben. De meeste leerlingen komen uit arme tot zeer arme gezinnen (in de regio hebben veel mensen geen baan, of alleen seizoenswerk als theeplukker). Projecten van de stichting Dja richten zich in algemene zin op verbetering van de infrastructuur (gebouwen, lesmateriaal), op toegang to het onderwijs (beurzen, schoolgeld) en op specifieke aandacht voor natuur en milieu in het onderwijspakket.

De scholen vallen onder het bisdom Soppo. Vanuit het bisdom worden initiatieven om in woonkernen scholen te starten ondersteund door (mede-) financiering van de bouw en het betalen van de salarissen van de leraren (ongeveer 30€ per maand). Onderhoud wordt echter maar mondjesmaat gefinancierd, er is alleen geld voor de meest dringende zaken.

Zonder bemoeienis van buitenaf, bijvoorbeeld via de stichting Dja, wordt het onderwijs gegeven in krotten, waarin door tocht en regen het schaarse meubilair wegrot  en lesmateriaal vergaat. Iedere school heeft een oudervereniging (Parent-Teacher-Association, PTA), maar de ouders investeren zelf niet, enerzijds omdat ze er te arm voor zijn, maar anderzijds ook omdat investeringen onder deze omstandigheden ook snel verloren gaan.

Een investering van de stichting Dja kan in zo’n situatie de vicieuze cirkel doorbreken. Door de bouw van een nieuw schoolgebouw voor Sasse was er geen risico meer op wateroverlast en rottend meubilair; de PTA heeft vervolgens geïnvesteerd in nieuwe schoolmeubels.

Activiteiten/ resultaten 2012

Toilet

Het project voor een toiletgebouw voor Sasse, begonnen en gefinancierd in 2011 is in 2012 voltooid. De leerlingen hoeven nu niet meer het veld in om hun behoefte te doen, maar kunnen gebruik maken van een normaal toiletgebouw, met aparte WC’s voor jongens en meisjes, en stromend water om de handen te wassen.

Meubilair

In 2012 is voor beide scholen geïnvesteerd in de aanschaf van bureaus en bureaustoelen voor de leraren (voor iedere klas één set, totaal 12), en in de aanschaf van meubilair voor de ‘kantoren’ van de hoofden van de school: tafel, stoel, bankje voor gasten en administratiebakken (post).

Water

In 2012 zijn voor beide scholen zes wateremmers aangeschaft, elk met twee drinkbekers, zodat de schoolkinderen over drinkwater beschikken.

Schoolgeld

In 2011 is de stichting Dja begonnen met het betalen van schoolgeld voor 10 kinderen, die normaal gesproken niet naar school zouden zijn gegaan omdat het schoolgeld niet door de ouders kan worden betaald.  Het gaat om 4 kinderen in Soppo, 6 in Sasse, die allemaal aan het basisonderwijs zijn begonnen (groep 1). Deze kinderen zullen ondersteund blijven worden tot en met de hoogste klas (groep 6). Twee kinderen zijn blijven zitten; toch blijven ze ondersteuning krijgen.

Soppo:

 • Desmond Njah
 • Collins Fonyuyu
 • Karl Bannyuyu
 • Stephanie Akah

Sasse:

 • Yolande Tefu
 • Oscar Mofoke
 • Embola Evaristus
 • Joseph Bwangole
 • Stercy Dosak
 • Stephen Ekenjock

Daarnaast is het schoolgeld betaald voor een veelbelovende leerling, Geremie Kenfack, waarvan de voogd overleed en er geen schoolgeld betaald kon worden.

Tenslotte is ook bijgedragen aan het schoolgeld van Adolphus Tako, middelbaar onderwijs (klas 5). Hij is zoon van de katechist John Tako, een steun en toeverlaat voor Fr. Piet Droog, de Nederlandse missiepater die tot 2009 vanuit het bisdom Soppo voor beide scholen verantwoordelijk was. Piet Droog financierde de opleiding van Adolphus Tako to 2011. In dat jaar overleed Piet Droog. De stichting Dja heeft besloten om de ondersteuning over te nemen, ook al omdat een van de donoren voor Piet Droog, de stichting Serviam uit Uithoorn, vanaf 2012 een donatie doet aan de stichting Dja om het werk van Piet Droog voort te zetten.

Schoolprijzen en Jeugdweek

Het schooljaar wordt altijd feestelijk afgesloten; sinds twee jaar wordt dit moment opgeluisterd met uitreiking van schoolprijzen, voor de beste drie leerlingen uit elke klas. De prijzen zijn bescheiden: een plastic bord en bestek voor de nr 3, een zilverkleurig bord en bestek voor de nr 2 en een aardewerken bord en bestek voor de nr 1. Ook de leerlingen verantwoordelijk voor speciale klussen (tijdbewaking bijvoorbeeld, bij pauzes) krijgt een kleinigheid. Bedoeling van de prijzen is om een stimulans te bieden aan leerlingen.

Elk jaar wordt de Jeugdweek enthousiast gevierd, met een waslijst van schoolactiviteiten, variërend van sportevenementen, workshops voor zingen, handwerken, toneel tot wedstrijden in debatteren. Vanuit de stichting Dja is ongeveer 40€ (30.000 CFA) gedoneerd voor de aanschaf van prijzen, o.a.  voor de winnaars van de debatwedstrijd.

Verven

Het hoofdgebouw van de school in Soppo is in 2012 opnieuw geschilderd.

‘Dash’

Het salaris van de leraren is uiterst bescheiden, en ongeveer de helft van de salarissen in het (door de overheid betaalde) openbare onderwijs. Desalniettemin zijn de leraren trots op hun werk en zetten ze zich in voor goede resultaten. De laatste jaren scoren de leerlingen van Sasse en Soppo bij de eindtoetsen op, of boven, het landelijk gemiddelde.

Als blijk van waardering voor hun inzet ontvangen de leraren van de stichting Dja aan het eind van het jaar, vlak voor Kerst, een kleine bonus, van ongeveer 10€.

Lesprogramma Natuur en Milieu

Met de Limbé Botanical Garden is afgesproken dat professionals van deze instelling een speciaal onderwijsprogramma Natuur & Milieu opzetten en uitvoeren voor de hoogste klassen (4-6) van Sasse en Soppo. De uitvoering van het programma is uitgesteld naar 2013, vanwege planningsproblemen. Het geld dat voor deze activiteit is overgemaakt is ‘meegenomen’ naar 2013  en daar deels ingezet voor schoolprijzen en de onkostenvergoeding  van de coördinator. Helaas is een deel van het geld (ongeveer 215 €) in juni 2013 gestolen. Er is aangifte gedaan, maar de dader is niet gevonden.

Verslaglegging/ bewijzen

Van elk project ontvangt de stichting Dja verantwoording (zie hieronder); we kiezen er uit praktisch oogpunt voor die niet allemaal op de website te plaatsen, maar alles is op verzoek in te zien. Wel plaatsen we enkele foto’s van uitgevoerde projecten op de website.

Coördinatie in Kameroen

De stichting Dja heeft in Kameroen een betrouwbare contactpersoon, Samuel Ndive, die verantwoordelijk is voor de identificatie van projecten en de controle van de uitvoering. Samuel Ndive overlegt met de lerarenteams van de basisscholen van Sasse en Soppo, met de hoofden van de scholen en met uitvoerders van projecten, zoals de directie van de Limbé Botanical Garden.

Ndive stuurt de stichting projectvoorstellen, die door het bestuur worden beoordeeld. Projecten die in principe steun verdienen worden dan door Ndive gebudgetteerd. Het geld wordt door de stichting overgemaakt via Western Union Money Transfer (WUMT), door Ndive opgehaald en ingezet voor de projecten. Na afloop van de projecten ontvangt de stichting zowel de financiële afrekening alsook bewijs van de uitgevoerde projecten. Dat kan gaan om afschriften van de leerprestaties van leerlingen, om kopieën van facturen en om beeldmateriaal (foto’s, video’s).

Ndive ontvangt van de stichting voor zijn werk een maandelijkse onkostenvergoeding.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Dja bestond in 2012 uit drie personen:

 • Liza van der Zon, algemeen bestuurslid
 • Bernadette de Koning, secretaris/ penningmeester
 • Arthur Eijs, voorzitter