Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Inleiding

De stichting Dja is in 1994 opgericht met als doel projecten op het vlak van natuur en milieu in Kameroen te ondersteunen. Vanaf 1998 is deze doelstelling verbreed naar de ondersteuning van onderwijs in Kameroen. Sindsdien ondersteunt de stichting twee basisscholen, in de dorpjes Sasse en Soppo, vlakbij Buea. Het gaat om katholieke scholen, die elk rond de 200 leerlingen hebben. De meeste leerlingen komen uit arme tot zeer arme gezinnen (in de regio hebben veel mensen geen baan, of alleen seizoenswerk als theeplukker). Projecten van de stichting Dja richten zich in algemene zin op verbetering van de infrastructuur (gebouwen, lesmateriaal), op toegang to het onderwijs (beurzen, schoolgeld) en op specifieke aandacht voor natuur en milieu in het onderwijspakket.

De scholen vallen onder het bisdom Soppo. Vanuit het bisdom worden initiatieven om in woonkernen scholen te starten ondersteund door (mede-) financiering van de bouw en het betalen van de salarissen van de leraren (ongeveer 30€ per maand). Onderhoud wordt echter maar mondjesmaat gefinancierd, er is alleen geld voor de meest dringende zaken.

Zonder bemoeienis van buitenaf, bijvoorbeeld via de stichting Dja, wordt het onderwijs gegeven in krotten, waarin door tocht en regen het schaarse meubilair wegrot  en lesmateriaal vergaat. Iedere school heeft een oudervereniging (Parent-Teacher-Association, PTA), maar de ouders investeren zelf niet, enerzijds omdat ze er te arm voor zijn, maar anderzijds ook omdat investeringen onder deze omstandigheden ook snel verloren gaan.

Een investering van de stichting Dja kan in zo’n situatie de vicieuze cirkel doorbreken. Door de bouw van een nieuw schoolgebouw voor Sasse was er geen risico meer op wateroverlast en rottend meubilair; de PTA heeft vervolgens geïnvesteerd in nieuwe schoolmeubels.

Activiteiten/ resultaten 2013

In algemene zin was 2013 een rustig jaar voor de stichting Dja, zonder grote infrastructurele projecten. Daarmee lag het accent op doorlopende activiteiten.

Schoolgeld

In 2011 is de stichting Dja begonnen met het betalen van schoolgeld voor 10 kinderen, die normaal gesproken niet naar school zouden zijn gegaan omdat het schoolgeld niet door de ouders kan worden betaald.  Het gaat om 4 kinderen in Soppo, 6 in Sasse, die allemaal aan het basisonderwijs zijn begonnen (groep 1). Deze kinderen zullen ondersteund blijven worden tot en met de hoogste klas (groep 6).

In 2013 zijn voor iedere school twee kinderen toegevoegd (klas 1).

Soppo:

 • Desmond Njah
 • Collins Fonyuyu
 • Karl Bannyuyu
 • Stephanie Akah
 • Ruth Itoe (nieuw 2013)
 • Godric Ava (nieuw 2013)

Sasse:

 • Yolande Tefu
 • Oscar Mofoke
 • Embola Evaristus
 • Joseph Bwangole
 • Stercy Dosak
 • Stephen Ekenjock
 • Merrilen Udos (nieuw 2013)
 • Mutala Buba Mohammed (nieuw 2013)

Voor twee jongeren is bijgedragen aan de onkosten voor hun opleiding in het middelbare onderwijs. Het gaat om Geremie Kenfack en om Adolphus Tako.

Schoolprijzen

Het schooljaar wordt altijd feestelijk afgesloten; sinds twee jaar wordt dit moment opgeluisterd met uitreiking van schoolprijzen, voor de beste drie leerlingen uit elke klas. De prijzen waren ook dit jaar weer bescheiden: oefenboeken, pennen, gummetjes voor de top-3 in de klassen 1-5. Een plastic bord en bestek voor de nr 3, een zilverkleurig bord en bestek voor de nr 2 en een aardewerken bord en bestek voor de nr 1 van klas 6. Ook de leerlingen verantwoordelijk voor speciale klussen (tijdbewaking bijvoorbeeld, bij pauzes) krijgen een kleinigheid. Bedoeling van de prijzen is om een stimulans te bieden aan leerlingen.

Dit jaar is deze activiteit betaald met geld dat onbesteed is gebleven in 2012 (uit voorfinanciering lesprogramma Natuur & Milieu)

‘Dash’

Het salaris van de leraren is uiterst bescheiden, en ongeveer de helft van de salarissen in het (door de overheid betaalde) openbare onderwijs. Desalniettemin zijn de leraren trots op hun werk en zetten ze zich in voor goede resultaten. De laatste jaren scoren de leerlingen van Sasse en Soppo bij de eindtoetsen op, of boven, het landelijk gemiddelde.

Als blijk van waardering voor hun inzet ontvangen de leraren van de stichting Dja aan het eind van het jaar, vlak voor Kerst, een kleine bonus, van ongeveer 10€.

Lesprogramma Natuur en Milieu

Met de Limbé Botanical Garden is afgesproken dat professionals van deze instelling een speciaal onderwijsprogramma Natuur & Milieu opzetten en uitvoeren voor de hoogste klassen (4-6) van Sasse en Soppo. De uitvoering van het programma heeft plaatsgevonden in november en december en is met een kleine ‘party’ voor de deelnemende staf afgesloten. In 2014 zal, aan het eind van het schooljaar 2013-2014 een schoolreisje worden georganiseerd voor de leerlingen die de beste resultaten hadden in dit lesprogramma. Ze zullen ondermeer de Limbé Botanical Garden bezoeken.

Verslaglegging/ bewijzen

Van elk project ontvangt de stichting Dja verantwoording (zie hieronder); we kiezen er uit praktisch oogpunt voor die niet allemaal op de website te plaatsen, maar alles is op verzoek in te zien. Wel plaatsen we enkele foto’s van uitgevoerde projecten op de website.

Coördinatie in Kameroen

De stichting Dja heeft in Kameroen een betrouwbare contactpersoon, Samuel Ndive, die verantwoordelijk is voor de identificatie van projecten en de controle van de uitvoering. Samuel Ndive overlegt met de lerarenteams van de basisscholen van Sasse en Soppo, met de hoofden van de scholen en met uitvoerders van projecten, zoals de directie van de Limbé Botanical Garden.

Ndive stuurt de stichting projectvoorstellen, die door het bestuur worden beoordeeld. Projecten die in principe steun verdienen worden dan door Ndive gebudgetteerd. Het geld wordt door de stichting overgemaakt via Western Union Money Transfer (WUMT), door Ndive opgehaald en ingezet voor de projecten. Na afloop van de projecten ontvangt de stichting zowel de financiële afrekening alsook bewijs van de uitgevoerde projecten. Dat kan gaan om afschriften van de leerprestaties van leerlingen, om kopieën van facturen en om beeldmateriaal (foto’s, video’s).

Ndive ontvangt van de stichting voor zijn werk een maandelijkse onkostenvergoeding.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Dja bestond in 2013 uit drie personen:

 • Liza van der Zon, algemeen bestuurslid
 • Bernadette de Koning, secretaris/ penningmeester
 • Arthur Eijs, voorzitter