Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Inleiding

De stichting Dja is in 1994 opgericht met als doel projecten op het vlak van natuur en milieu in Kameroen te ondersteunen. Vanaf 1998 is deze doelstelling verbreed naar de ondersteuning van onderwijs in Kameroen. Sindsdien ondersteunt de stichting twee basisscholen, in de dorpjes Sasse en Soppo, vlakbij Buea. Het gaat om katholieke scholen, die elk rond de 200 leerlingen hebben. De meeste leerlingen komen uit arme tot zeer arme gezinnen (in de regio hebben veel mensen geen baan, of alleen seizoenswerk als theeplukker). Projecten van de stichting Dja richten zich in algemene zin op verbetering van de infrastructuur (gebouwen, lesmateriaal), op toegang to het onderwijs (beurzen, schoolgeld) en op specifieke aandacht voor natuur en milieu in het onderwijspakket.

 

De scholen vallen onder het bisdom Soppo. Vanuit het bisdom worden initiatieven om in woonkernen scholen te starten ondersteund door (mede-) financiering van de bouw en het betalen van de salarissen van de leraren (ongeveer 30€ per maand). Onderhoud wordt echter maar mondjesmaat gefinancierd, er is alleen geld voor de meest dringende zaken.

 

Zonder bemoeienis van buitenaf, bijvoorbeeld via de stichting Dja, wordt het onderwijs gegeven in krotten, waarin door tocht en regen het schaarse meubilair wegrot  en lesmateriaal vergaat. Iedere school heeft een oudervereniging (Parent-Teacher-Association, PTA), maar de ouders investeren zelf niet, enerzijds omdat ze er te arm voor zijn, maar anderzijds ook omdat investeringen onder deze omstandigheden ook snel verloren gaan.

 

Een investering van de stichting Dja kan in zo’n situatie de vicieuze cirkel doorbreken. Door de bouw van een nieuw schoolgebouw voor Sasse was er geen risico meer op wateroverlast en rottend meubilair; de PTA heeft vervolgens geïnvesteerd in nieuwe schoolmeubels.

 

Activiteiten/ resultaten 2014

In algemene zin was 2014, na het rustige jaar 2013, een jaar met een flinke groei aan activiteiten en uitgaven. Belangrijk en (financieel) dominant was het project rond de plafonds in Soppo. Ook nam het aantal kinderen dat gebruik maakt van een beurs toe, en werd een investering gedaan in boeken/ bibliotheek.  

 

Schoolgeld

In 2011 is de stichting Dja begonnen met het betalen van schoolgeld voor 10 kinderen, die normaal gesproken niet naar school zouden zijn gegaan omdat het schoolgeld niet door de ouders kan worden betaald.  Het gaat om 4 kinderen in Soppo, 6 in Sasse, die allemaal aan het basisonderwijs zijn begonnen (groep 1). Deze kinderen zullen ondersteund blijven worden tot en met de hoogste klas (groep 6). Wel moet worden geconstateerd dat er verloop is; soms worden kinderen toch van school gehaald, meestal om te verhuizen naar een andere streek.

 

In 2014 is voor de volgende kinderen het schoolgeld betaald.

 

Soppo:

 • Collins Fonyuyu
 • Karl Bannyuyu
 • Stephanie Akah
 • Ruth Itoe
 • Godric Ava

Sasse:

 • Yolande Tefu
 • Nfua Neris Wong
 • Charles Akem
 • Joseph Bwangole
 • Stercy Dosak
 • Stephen Ekenjock
 • Quincy Bright
 • Andong Benitess

Voor drie jongeren is bijgedragen aan de onkosten voor hun opleiding in het middelbare onderwijs. Het gaat om Geremie Kenfack, Adolphus Tako en Melice Ewinjah.

 

Schoolprijzen

Het schooljaar wordt altijd feestelijk afgesloten; sinds twee jaar wordt dit moment opgeluisterd met uitreiking van schoolprijzen, voor de beste drie leerlingen uit elke klas. De prijzen waren ook dit jaar weer bescheiden: oefenboeken, pennen, gummetjes voor de top-3 in de klassen 1-5. Een plastic bord en bestek voor de nr 3, een zilverkleurig bord en bestek voor de nr 2 en een aardewerken bord en bestek voor de nr 1 van klas 6. Ook de leerlingen verantwoordelijk voor speciale klussen (tijdbewaking bijvoorbeeld, bij pauzes) krijgen een kleinigheid. Bedoeling van de prijzen is om een stimulans te bieden aan leerlingen.

 

Ziek schoolkind

Eén van de schoolkinderen van Sasse, Prudencia, was al jaren ersntig ziek; ze had een nieraandoening en moest regelmatig een dialyse hebben. Op aandringen van onze coördinator maakte Dja in 2014 een bijdrage over om een deel van de ziektekosten te betalen en Prudencia een leuke dag te bezorgen. Helaas overleed Prudencia op 31 mei, doordat de stroom in het ziekenhuis uitviel, juist op het moment dat zij een dialyse onderging. Transport naar een ander ziekenhuis kwam te laat.

 

Lesprogramma Natuur en Milieu/ excursie

Met de Limbé Botanical Garden is afgesproken dat professionals van deze instelling een speciaal onderwijsprogramma Natuur & Milieu opzetten en uitvoeren voor de hoogste klassen (4-6) van Sasse en Soppo. De uitvoering van het programma heeft plaatsgevonden tussen november 2013 en januari 2014 (budget 2013). Op 7 juni is er een schoolreisje georganiseerd voor de 40 leerlingen die de beste resultaten hadden in dit lesprogramma: 20 van Soppo, 20 van Sasse, begeleid door zes leraren en de Dja coördinator. Ze bezochten het Limbé Wildlife Centre en de Limbé Botanical Garden.

 

Boeken en bibilotheekonderhoud

In 2014 is geld beschikbaar gesteld voor vervanging/ aanvulling van de voorraad schoolboeken, die gebruikt worden in de lessen. Inspectie leerde dat eerst de bibiotheken zelf onderhoud nodig hadden, en er is geld beschikbaar gesteld voor de vervanging van boekenplanken etc. In afwachting daarvan zijn nog geen boeken aangeschaft; dit zal (met het budget uit 2014) in 2015 plaatsvinden.

 

Plafonds in Soppo

Dit jaar ging een lang gekoesterde wens van de school in Soppo in vervulling: plafonds in de schoollokalen. De school had die plafonds niet, waardoor de akoestiek in de hoge ruimtes zeer slecht was en leraren en leerlingen zich slecht verstaanbaar konden maken. Twee jaar geleden was het verzoek al eens gedaan, die dus nu eindelijk kon worden gehonoreerd. Wel een duur project, waardoor grote infrastructurele projecten er in 2015 niet inzitten.

 

Verslaglegging/ bewijzen

Van elk project ontvangt de stichting Dja verantwoording (zie hieronder); we kiezen er uit praktisch oogpunt voor die niet allemaal op de website te plaatsen, maar alles is op verzoek in te zien. Wel plaatsen we enkele foto’s van uitgevoerde projecten op de website.

 

 

Coördinatie in Kameroen

De stichting Dja heeft in Kameroen een betrouwbare contactpersoon, Samuel Ndive, die verantwoordelijk is voor de identificatie van projecten en de controle van de uitvoering. Samuel Ndive overlegt met de lerarenteams van de basisscholen van Sasse en Soppo, met de hoofden van de scholen en met uitvoerders van projecten, zoals de directie van de Limbé Botanical Garden.

 

Ndive stuurt de stichting projectvoorstellen, die door het bestuur worden beoordeeld. Projecten die in principe steun verdienen worden dan door Ndive gebudgetteerd. Het geld wordt door de stichting overgemaakt via Western Union Money Transfer (WUMT), door Ndive opgehaald en ingezet voor de projecten. Na afloop van de projecten ontvangt de stichting zowel de financiële afrekening alsook bewijs van de uitgevoerde projecten. Dat kan gaan om afschriften van de leerprestaties van leerlingen, om kopieën van facturen en om beeldmateriaal (foto’s, video’s).

 

Ndive ontvangt van de stichting voor zijn werk een maandelijkse onkostenvergoeding.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting Dja bestond in 2014 uit drie personen:

 

 • Liza van der Zon, algemeen bestuurslid
 • Bernadette de Koning, secretaris/ penningmeester
 • Arthur Eijs, voorzitter