Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Inleiding

De stichting Dja is in 1994 opgericht met als doel projecten op het vlak van natuur en milieu in Kameroen te ondersteunen. Vanaf 1998 is deze doelstelling verbreed naar de ondersteuning van onderwijs in Kameroen. Sindsdien ondersteunt de stichting twee basisscholen, in de dorpjes Sasse en Soppo, vlakbij Buea. Het gaat om katholieke scholen, die elk rond de 200 leerlingen hebben. De meeste leerlingen komen uit arme tot zeer arme gezinnen (in de regio hebben veel mensen geen baan, of alleen seizoenswerk als theeplukker). Projecten van de stichting Dja richten zich in algemene zin op verbetering van de infrastructuur (gebouwen, lesmateriaal), op toegang to het onderwijs (beurzen, schoolgeld) en op specifieke aandacht voor natuur en milieu in het onderwijspakket.

 

De scholen vallen onder het bisdom Soppo. Vanuit het bisdom worden initiatieven om in woonkernen scholen te starten ondersteund door (mede-) financiering van de bouw en het betalen van de salarissen van de leraren (ongeveer 30€ per maand). Onderhoud wordt echter maar mondjesmaat gefinancierd, er is alleen geld voor de meest dringende zaken.

 

Zonder bemoeienis van buitenaf, bijvoorbeeld via de stichting Dja, wordt het onderwijs gegeven in krotten, waarin door tocht en regen het schaarse meubilair wegrot  en lesmateriaal vergaat. Iedere school heeft een oudervereniging (Parent-Teacher-Association, PTA), maar de ouders investeren zelf niet, enerzijds omdat ze er te arm voor zijn, maar anderzijds ook omdat investeringen onder deze omstandigheden ook snel verloren gaan.

 

Een investering van de stichting Dja kan in zo’n situatie de vicieuze cirkel doorbreken. Door de bouw van een nieuw schoolgebouw voor Sasse was er geen risico meer op wateroverlast en rottend meubilair; de PTA heeft vervolgens geïnvesteerd in nieuwe schoolmeubels.

 

Activiteiten/ resultaten 2015

In 2014 is er door Dja flink geïnvesteerd in de twee scholen, met name in nieuwe plafonds voor Soppo. Een activiteit die er financieel inhakte, wat tot gevolg had dat er in 2015 geen grote projecten zijn uitgevoerd. Het aantal kinderen dat een beurs krijgt is licht toegenomen, en gelijkgetrokken voor Sasse en Soppo.

 

Schoolgeld

In 2011 is de stichting Dja begonnen met het betalen van schoolgeld voor 10 kinderen, die normaal gesproken niet naar school zouden zijn gegaan omdat het schoolgeld niet door de ouders kan worden betaald.  In het schooljaar 2015-2016 gaat het om 16 kinderen in totaal,  8 kinderen in Soppo, 8 in Sasse. De nieuwkomers zijn allemaal in klas één begonnen.

Net als in vorige jaren moet worden geconstateerd dat er verloop is; soms worden kinderen toch van school gehaald, meestal om te verhuizen naar een andere streek.

 

In 2015 is voor de volgende kinderen het schoolgeld betaald.

 

Soppo:

 • Collins Fonyuyu
 • Karl Bannyuyu
 • Stephanie Akah
 • Ruth Itoe
 • Godric Ava
 • Drie nieuwkomers

 

Sasse:

 • Yolande Tefu
 • Nfua Neris Wong
 • Joseph Bwangole
 • Stercy Dosak
 • Stephen Ekenjock
 • Quincy Bright
 • Andong Benitess
 • één nieuwkomer

 

Voor drie jongeren is bijgedragen aan de onkosten voor hun opleiding in het middelbare onderwijs. Het gaat om Geremie Kenfack, Adolphus Tako en Melice Ewinjah.

 

In 2015 is op voorstel van de coördinator een beleidslijn afgesproken waarbij voor het vervolgonderwijs de stichting Dja maximaal 60% van het schoolgeld betaalt; zo ontstaat een incentive voor ouders om kritisch te kijken naar de schoolkeuze. Het kan niet zo zijn dat een dure school wordt gekozen omdat Dja betaalt; als een dure school wordt gekozen betalen de ouders daar zelf aan mee. Over het algemeen geldt wel dat duurdere scholen ook beter zijn.. 

 

Schoolprijzen

Het schooljaar wordt altijd feestelijk afgesloten; sinds twee jaar wordt dit moment opgeluisterd met uitreiking van schoolprijzen, voor de beste drie leerlingen uit elke klas. De prijzen waren ook dit jaar weer bescheiden: oefenboeken, pennen, gummetjes voor de top-3 in de klassen 1-5. Een plastic bord en bestek voor de nr 3, een zilverkleurig bord en bestek voor de nr 2 en een aardewerken bord en bestek voor de nr 1 van klas 6. Ook de leerlingen verantwoordelijk voor speciale klussen (tijdbewaking bijvoorbeeld, bij pauzes) krijgen een kleinigheid. Bedoeling van de prijzen is om een stimulans te bieden aan leerlingen.

 

Excursie

Met de Limbé Botanical Garden is afgesproken dat professionals van deze instelling een speciaal onderwijsprogramma Natuur & Milieu opzetten en uitvoeren voor de hoogste klassen (4-6) van Sasse en Soppo. De uitvoering van het programma heeft plaatsgevonden tussen november 2013 en januari 2014 (budget 2013). In overleg met de coördinator is afgesproken om de cursus elke twee jaar te herhalen, dit staat gepland voor 2016. In 2015 heeft alleen de excursie plaatsgevonden, dit keer met 21 leerlingen (de kinderen die een schoolbeurs hebben van Dja, aangevuld met de beste leerlingen uit de hoogste klassen). Op 6 juni is er een schoolreisje georganiseerd: 21 leerlingen begeleid door drie leraren en de Dja coördinator. Ze bezochten het Limbé Wildlife Centre en de Limbé Botanical Garden.

 

Boeken en bibilotheekonderhoud

In 2014 is geld beschikbaar gesteld voor vervanging/ aanvulling van de voorraad schoolboeken, die gebruikt worden in de lessen. Inspectie leerde dat eerst de bibiotheken zelf onderhoud nodig hadden, en er is geld beschikbaar gesteld voor de vervanging van boekenplanken etc. In 2015 is het budget uit 2014 aangewend voor de aanschaf van boeken: engelse grammatica. Van het resterende budget zijn posters en ander illustratiemateriaal voor natuur-/ milieuonderwerpen gekocht.

 

‘Dash’

Het salaris van de leraren is uiterst bescheiden, en ongeveer de helft van de salarissen in het (door de overheid betaalde) openbare onderwijs. Desalniettemin zijn de leraren trots op hun werk en zetten ze zich in voor goede resultaten. De laatste jaren scoren de leerlingen van Sasse en Soppo bij de eindtoetsen op, of boven, het landelijk gemiddelde.

 

Als blijk van waardering voor hun inzet ontvingen de leraren van de stichting Dja vlak voor Pasen een kleine bonus, van ongeveer 10€. (7500 CFA)

 

Verslaglegging/ bewijzen

Van elk project ontvangt de stichting Dja verantwoording (zie hieronder); we kiezen er uit praktisch oogpunt voor die niet allemaal op de website te plaatsen, maar alles is op verzoek in te zien. Wel plaatsen we enkele foto’s van uitgevoerde projecten op de website.

 

Coördinatie in Kameroen

De stichting Dja heeft in Kameroen een betrouwbare contactpersoon, Samuel Ndive, die verantwoordelijk is voor de identificatie van projecten en de controle van de uitvoering. Samuel Ndive overlegt met de lerarenteams van de basisscholen van Sasse en Soppo, met de hoofden van de scholen en met uitvoerders van projecten, zoals de directie van de Limbé Botanical Garden.

 

Ndive stuurt de stichting projectvoorstellen, die door het bestuur worden beoordeeld. Projecten die in principe steun verdienen worden dan door Ndive gebudgetteerd. Het geld wordt door de stichting overgemaakt via Western Union Money Transfer (WUMT), door Ndive opgehaald en ingezet voor de projecten. Na afloop van de projecten ontvangt de stichting zowel de financiële afrekening alsook bewijs van de uitgevoerde projecten. Dat kan gaan om afschriften van de leerprestaties van leerlingen, om kopieën van facturen en om beeldmateriaal (foto’s, video’s).

 

Ndive ontvangt van de stichting voor zijn werk een maandelijkse onkostenvergoeding.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting Dja bestond in 2015 uit drie personen:

 • Liza van der Zon, algemeen bestuurslid
 • Bernadette de Koning, secretaris/ penningmeester

Arthur Eijs, voorzitter